17.2.2022 – Päivitetty 16.3.2023

Julkiset menot

Julkisten menojen tilastot kuvaavat rahasummia, jotka käytetään julkisyhteisöjen eli valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen velvoitteisiin. Julkisyhteisöjen kokonaismenoja ovat mm. palkkakustannukset, tavaroiden ja palveluiden ostot, investoinnit, tulonsiirrot sekä julkisen velan korkomenot.

Julkisten kokonaismenojen suhde bruttokansantuotteeseen on yksi tapa kuvata julkisen sektorin laajuutta. Vuonna 2021 julkiset menot olivat Suomessa 56 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 1970-luvun 40 prosentin tasosta suhde nousi peräti 64 prosenttiin 90-luvun laman aikana, minkä jälkeen suhdeluku palautui alle 50 prosenttiin 2000-luvun alussa. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut eurokriisi käänsivät suhteen uudelleen nousuun. 2010-luvun loppupuolella trendi kääntyi laskuun, mutta koronakriisi nosti menoastetta vuonna 2020 reippaasti.

Kokonaismenojen rinnalla on hyödyllistä tarkastella kokonaistuloja. Valtaosa tuloista koostuu veroista ja sosiaaliturvamaksuista, mutta julkisyhteisöt saavat myös mm. myynti- ja maksutuloja sekä osinkoja. Tulojen ja menojen erotus kertoo, onko julkinen talous tiettynä vuotena yli- vai alijäämäinen. Vuodesta 2009 alkaen julkisen sektorin menot ovat ylittäneet tulot, eli Suomen julkinen talous on ollut pitkään alijäämäinen 2000-luvun alun ylijäämäkauden jälkeen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ja -tulot
Suomi - Julkisyhteisöjen menot ja tulot 1990-

Suomalaisen veroeuron jakaantuminen eri tehtäviin vuonna 2021

Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin

Pääosan eli noin 44 prosenttia julkisyhteisöjen menoista vie sosiaaliturvan rahoitus. Sosiaaliturvaan kuuluvat esimerkiksi eläkkeet (ml. lakisääteiset työeläkkeet), kuntien järjestämät sosiaalipalvelut ja työmarkkinatuki. Julkisyhteisöt koostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastoista. Sosiaaliturvarahastot maksavat suurimman osan sosiaalietuuksista ja -avustuksista sekä julkisen ja yksityisen sektorin työeläkkeet.

Terveydenhoito, koulutus ja julkinen hallinto nielevät julkisista menoista kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Liikenne ja elinkeinot vievät sen sijaan vajaat kymmenen prosenttia. Muita tehtäväluokkia ovat puolustus, yleinen järjestys ja turvallisuus, ympäristönsuojelu, asuminen sekä vapaa-aika, kulttuuri ja virkistys. Näihin tehtäviin kohdistuu kuitenkin vain murto-osa julkisista menoista.

Julkisia menoja tilastoidaan kansainvälisen julkisyhteisöjen tehtäväjaottelun (COFOG, Classification of the Functions of Government) perusteella. 

Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin vuonna 2021

Menolaji Miljoonaa
euroa
Henkeä
kohden,
euroa
Osuus
kokonais-
menoista, %
Yhteensä 139 956 M€ 25.256 € 100,0 %
G01 Yleinen julkishallinto 20 366 M€ 3.675 € 14,6 %
G02 Puolustus 2 997 M€ 541 € 2,1 %
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 908 M€ 525 € 2,1 %
G04  Elinkeinoelämän edistäminen 12 733 M€ 2.298 € 9,1 %
G05 Ympäristönsuojelu 579 M€ 104 € 0,4 %
G06 Asuminen ja yhdyskunnat 1 010 M€ 182 € 0,7 %
G07 Terveydenhuolto 19 377 M€ 3.497 € 13,8 %
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 751 M€ 677 € 2,7 %
G09 Koulutus 14 316 M€ 2.583 € 10,2 %
G10 Sosiaaliturva 61 919 M€ 11.174 € 44,2 %

 

Suomen menot vuonna 2021 (milj. €)

Julkisten menojen kansainvälinen vertailu

Julkisten menojen taso ja sisältö vaihtelevat eri maissa. Erojen taustalla ovat maiden historia sekä poliittiset päätökset, joilla on vaikutettu siihen, mitä palveluja julkinen sektori tarjoaa ja miten esimerkiksi tuloja ja kulutusta verotetaan.

Maiden välille luo eroja myös niiden erilaiset tavat jakaa julkista tukea yhteiskunnalle. Tuki voidaan myöntää esimerkiksi verovähennyksenä tai suorana tulonsiirtona, kuten esimerkiksi lapsilisät. Jälkimmäisessä tapauksessa julkisen menot ovat suuremmat kuin ensimmäisesä vaihtoehdossa.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on kasvanut Euroopassa ja monissa muissakin teollisuusmaissa trendinomaisesti lähes koko 1900-luvun. Voimakkain kasvu ajoittui 1960‒1980 -luvuille.

Julkiset menot EU-maissa vuonna 2021, % suhteessa bruttokansantuotteeseen

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki