Metsäverotus 10.1.2024

Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


Matkakulut metsätilalle

Metsänomistaja saa vähentää metsän hoitamiseen ja korjuuseen liittyvät matkakulut. Kulujen vähentämisessä ei ole määrätty, millä kulkuneuvolla matkat on tehtävä eikä matkakuluissa ole omavastuuta.

Jos vapaa-ajan asuntosi sijaitsee metsätilalla tai sen läheisyydessä, merkitse muistiinpanoihin perusteltu selvitys metsätilalle tehdyistä matkoista ja niiden liittymisestä metsätalouteen. Vähentämisperusteeksi ei useinkaan riitä pelkästään metsätilalla käynti. Muistiinpanoilla on osoitettava, että käynti on ollut tarpeellinen metsänhoito- ja hallintotyön kannalta. Matkoista kannattaa pitää ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirjaan merkitään matkan alkamis- ja päättymisaika, ajoreitti, matkan tarkoitus tarvittaessa metsikkökuvioittain kohdennettuna sekä ajettu kilometrimäärä.

Omalla autolla tehdyn matkan kuluiksi hyväksytään ilman eri selvitystä 0,30 euroa kilometriltä vuonna 2023.

Omalle metsätilalle tehtyjen matkojen perusteella ei ole oikeutta vähentää matkakuluina niin sanottua lisävähennystä. Jos auton kuluista on säilytetty kaikki tositteet ja pidetty niistä kirjaa sekä ajoista ajopäiväkirjaa, voidaan matkakulut vähentää todellisen kilometrikustannuksen mukaan. Auto voi kuulua metsätalouden kalustoon, jos sillä ajettavista ajoista yli puolet on metsätalouden ajoa. Kannattaa huomata, että asunnon ja oman metsän välisiä matkoja ei lähtökohtaisesti lueta metsätalouden ajoiksi.

Matkat muualle kuin metsätilalle

Vähennys lisääntyneistä elantokustannuksista ja matkakuluista

Jos olet tehnyt tilapäisen työmatkan oman metsätilasi ulkopuolelle erityiselle työntekemispaikalle ja siitä aiheutuu lisääntyneitä elantokustannuksia, voit vaatia lisääntyneet elantokustannukset vähennettäväksi tulonhankkimismenoina metsätalouden pääomatulojen verotuksessa. Matkasta omalle metsätilalle ei tätä vähennystä saa.

Tällainen työmatka voi olla esimerkiksi matka metsänhoitoyhdistykseen taikka tarvikehankinta-, koulutus- tai messumatka. Edellytyksenä on, että matka on tehty vähintään 15 kilometrin etäisyydelle kotoa tai metsätilalta riippuen siitä, kummasta matkalle on lähdetty. Lisäksi matkakohteen pitää sijaita vähintään 5 kilometrin etäisyydellä sekä asunnosta että metsätilasta.

Jos lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut vähennykseen oikeuttavasta matkasta, voit vähentää kotimaassa yli 6 tuntia kestäneeltä matkalta 17 euroa ja yli 10 tuntia kestäneeltä matkalta 32 euroa vuorokaudelta.

Vähennystä voi vaatia myös todellisten kulujen suuruisena, tositteisiin perustuen. Tällöin pitää pystyä selvittämään työmatkakohtaisesti, mistä lisääntyneet elantomenot ovat aiheutuneet ja kuinka ne ylittävät tavallisesti päivän aikana syntyvät elantomenot. Jollei muuta perusteltua selvitystä ole, tulee koko matkavuorokauden elantomenoista vähentää Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti 12 euroa työpäivältä ja vähentää voi 12 euroa ylittävän osan lisääntyneinä elantomenoina.

Metsätalouden muistiinpanoihin on liitettävä selvitys työmatkoista. Muistiinpanoista täytyy käydä ilmi päivärahan vähentämisen edellytyksenä olevat tiedot, kuten matkustusaika ja etäisyys matkakohteeseen.

Mahdollisen päivärahavähennyksen lisäksi saat vähentää metsätalouteen liittyvät matkakulut. Omalla autolla vähennys on 0,30 euroa kilometriltä.

Kuolinpesän tai metsätalousyhtymän osakas on voinut tehdä matkalaskun kuolinpesälle tai yhtymälle kalenterivuoden aikana muista kuin asunnon ja metsätilan välisistä metsätalouden matkoista. Nämä maksetut matkakulut mahdollisine päivärahoineen ovat vähennyskelpoisia metsätalouden menoja ja ne tulee ilmoittaa tulorekisteriin.  Jos osakkaat eivät ole laskuttaneet matkakustannuksista kuolinpesää tai verotusyhtymää, ovat osakkaille aiheutuneet metsätalouden matkakustannukset vähennettävissä kuolinpesän tai verotusyhtymän metsätalouden veroilmoituksella.

Opintomatkat

Yleensä opintomatkan kulujen vähentämisen edellytyksenä on, että matkan tarkoitus ja ohjelma liittyvät metsätalouden harjoittamiseen. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan matkalla pitää olla järjestettyä ohjelmaa vähintään noin 4 tuntia kunakin päivänä. Opiskelun osuuden matkasta pitää lisäksi olla yli 20 %, jotta kustannukset osittainkaan olisivat verotuksessa edes osittain vähennyskelpoisia.

Erityisesti ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen kustannusten vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että matkalta saadut tiedot ovat hyödynnettävissä verovelvollisen harjoittamassa metsätaloudessa. Esimerkiksi ulkomaisiin kansallispuistoihin, viinitiloihin tai trooppiseen puunjalostukseen tutustumisesta aiheutuvien matkojen kustannukset eivät ole osaksikaan vähennettävissä suomalaiseen metsätalouteen kohdistuvina tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvina menoina.

 


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki