Metsäverotus 10.1.2024

Isot investoinnit


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


Metsätiet ja -ojat

Pysyvien metsäteiden rakentamiskulut ja metsän ojituksesta aiheutuvat menot vähennetään poistoina. Poisto on enintään 15 prosenttia menojäännöksestä. Enintään 600 euron suuruisen menon tai menojäännöksen saa poistaa kerralla. Teiden ja ojien ylläpitomenot vähennetään vuosikuluna kerralla.

Metsätalouskoneet ja -rakennukset

Metsätalouden harjoittajan hankkimat erilaiset koneet ja laitteet kuuluvat metsätalouden kalustoon, jos metsätalouskäyttöä on yli puolet. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan poistojen tekemisen edellytyksenä on, että hyödyke kuuluu metsätalouden varoihin. Jos koneella on muutakin käyttöä, muun kuin metsätalouskäytön osuus poistoista ja kuluista täytyy ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksella ja se tuloutetaan pääomatuloksi.

Hyödykkeen hankintamenon saa vähentää kerralla, jos sen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta. Aktiivisella metsätalousyrittäjällä esimerkiksi yli 600 euroa hankintahinnaltaan olevien moottorisahojen ja raivaussahojen kaltaisten pienkoneiden taloudellinen käyttöaika jää alle kolmen vuoden, ja niiden hankintamenon voi vähentää vuosimenona.

Jos taas todennäköinen käyttöikä on yli kolme vuotta, vähennetään sen hankintahinta tai perusparannusmeno enintään 25 prosentin suuruisina poistoina menojäännöksestä. Käyttöajasta huolimatta enintään 600 euron menon tai menojäännöksen saa kuitenkin poistaa kerralla. Verovuosina 2020‒2025 sovellettavat korotetut poisto-oikeudet eivät koske metsätaloutta.

Koneen hankintamenoa ei saa vähentää siltä osin kuin hankintaan on mahdollisesti saatu verovapaata avustusta tai muuta korvausta.

Poiston tekeminen aloitetaan koneen tai laitteen käyttöönottovuotena ja ne lasketaan hyödykekohtaisesti.

Jos metsätalouskäyttöä on alle puolet, kone tai laite ei kuulu metsätalouden kalustoon. Koneen kustannukset voi kuitenkin tällöinkin vähentää toteutuneen mukaisena siltä osin, kuin konetta käytetään metsätalouden tulonhankintaan. Esimerkiksi pääasiassa yksityiskäytössä olevan mönkijän tai moottorikelkan hankinta- ja käyttökulut voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeessaan vahvistamien käyttötuntikohtaisten euromäärien mukaan. Vuoden 2023 verotuksessa voidaan muun selvityksen puuttuessa kuluiksi arvioida moottorikelkasta ja mönkijästä 15 €/käyttötunti ja traktorista 12 €/käyttötuntia kohden.

Vuosihuollon ja -korjausten kustannukset saa vähentää kokonaan sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Jos rakennus on pääasiallisesti metsätalouden käytössä, saa senkin hankintamenon vähentää. Vähennys tehdään poistoina, mutta jokaista rakennusta tarkastellaan erikseen. Esimerkiksi talousrakennuksen poisto on enintään kymmenen prosenttia.

Metsän uudistaminen ja hoito

Metsän uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat esimerkiksi uudistusalojen valmistamisesta, metsänviljelystä, taimikonhoidosta, heinikon torjunnasta, pystypuiden karsinnasta tai lannoittamisesta aiheutuneet kulut. Ne vähennetään kokonaisuudessaan maksuvuonna.


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!