Metsäverotus 10.1.2024

Vähennykset metsätaloustulosta


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


Puun myyntitulojen hankinnasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Menojen vähentäminen ei edellytä, että metsänomistaja on saanut metsästä samana vuonna tuloa. Menot kannattaa ilmoittaa verotukseen, vaikkei metsätalouden tuloja olisikaan.

Menojen on perustuttava tositteisiin.

Jos metsätalouden tuloja ei ole, menot vähennetään muista pääomatuloista. Jos menot ylittävät pääomatulot, ne vähennetään tiettyyn määrään asti alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

Milloin vähennät?

Menojen vähentämisessä noudatetaan yleensä maksuperiaatetta eli meno on sen verovuoden kulua, jolloin meno on maksettu. Koneiden ja rakennusten hankintamenon vähentämisen saa kuitenkin aloittaa vasta käyttöönottovuonna.

Meno vähennetään kokonaan maksuvuonna, ellei sitä ole määrätty vähennettäväksi jaksotettuna usealle eri verovuodelle eli poistoina. Jos olet saanut verovuonna maksuhyvityksiä tai palautuksia aiempina vuosina vähentämiesi menojen perusteella, älä tee vanhaan vuoteen oikaisuvaatimusta vaan merkitse erät veroilmoituksella kohtaan ”muut pääomatuloksi luettavat erät”.

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, ilmoitat ja vähennät kulut ilman arvonlisäveron osuutta. Kuluihin sisältyvä arvonlisävero vähennetään arvonlisäverotuksessa. Jos et ole arvonlisäverovelvollinen, vähennä kulut arvonlisäveroineen puunmyyntitulon verotuksessa.

Vuotuisia vähennettäviä kuluja

Korjuumenot ja metsänhoitokulut

Voit vähentää verotuksessa puun hakkuu- ja korjuumenot; esimerkiksi leimikon mittauskulut, palkkakustannukset ja työkorvaukset.

Metsänhoitokuluina voit vähentää myös kaikki muut metsätulojen hankintaan tähtäävät kulut, jotka eivät välittömästi liity puukauppaan, vaan kerryttävät tuloja vasta joskus myöhemmin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi metsänhoitosuunnitelma, taimikon istutuskulut ja uudistamismenot.

Kiinteistövero

Metsätalouden rakennukseen ja sen rakennuspaikkaan kohdistuva osa maatilan kiinteistöverosta on vähennyskelpoinen.

Jos rakennus ei ole yksinomaan metsätalouden käytössä, ainoastaan metsätalouskäytön osuus on vähennyskelpoista. Taukotuvista on syytä varautua osoittamaan verottajalle niiden liittyminen metsätalouteen. Rakennus voi olla esimerkiksi metsätalouden sosiaalitila, yöpymispaikka ja varasto.

Velkoihin liittyvät kulut

Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi metsätilan ja metsätalouskoneiden hankintaan otettujen velkojen korot.

Metsätalouteen kohdistuvia korkoja ei vähennetä metsätalouden veroilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella Omaverossa tai paperilomakkeella 50B tulonhankkimisvelan korkona. Jos olet nostanut velan jo aiempana vuonna ja ilmoittanut kertaalleen verotukseen, näkyy korko yleensä valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Metsätalousyhtymän osakas vähentää yhtymäosuuden hankkimiseksi otetun lainan korot vastaavalla tavalla.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut ja muut vastaavat lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituksella.

Vakuutus- ja jäsenmaksut ja muut maksut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, metsävakuutukset, metsänhoitosuunnitelmakulut, tutkimuskulut ja metsäalan etujärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia liittyessään tulonhankintaan. Vähennyskelpoisia ovat myös puustoa varten otettujen vakuutusten ohella esimerkiksi tapaturmavakuutusmaksut.

Muita menoja

Metsätalouden yleiskulut, kuten toimisto-, puhelin-, posti- sekä tietokone- ja tietoliikennekulut ovat vähennyskelpoisia. Muina kuluina vähennyksiin voi ilmoittaa myös palkanmaksun hoitamisesta maksetut palkkiot.

Jos metsänomistajana hoidat itse metsätalouden toimistotyöt, voit vaatia työhuonevähennystä.

Työhuonevähennys voi olla verohallinnon vahvistaman kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruinen tai perustua työhuoneen todellisiin kustannuksiin. Todellisiin kuluihin perustuvan työhuonevähennyksen saa vain seikkaperäisen selvityksen perusteella ja edellyttää käytännössä, että työtilana on erillinen huone. Verottajan kaavamaiset vähennykset vaihtelevat 235 eurosta 940 euroon vuodessa riippuen siitä, miten paljon työhuoneen käyttö liittyy metsätalouteen. Yleensä metsätalouden harjoittajat saavat 235 euron vähennyksen, mutta metsätilan suuri koko ja puukauppojen runsas määrä voi oikeuttaa suurempaankin vähennykseen. Jos käytät työhuonetta myös esimerkiksi palkkatulojen hankintaan, voit vähentää kaavamaista työhuonevähennystä molemmista tuloista, mutta yhteensä enintään 940 euroa.

Ammattilehtien tilausmaksut, ostettu kirjallisuus, kurssimaksut sekä opinto- ja messumatkojen kulut voi vähentää silloin, kun ne liittyvät metsätalouteen.

Kurssien opinto- ja matkaohjelmat kannattaa säilyttää muistiinpanojen liitteenä. Ammattiin tähtäävien opintojen kuluista ei saa vähennyksiä.

Erilaiset työturvallisuutta parantavat varusteet sekä metsätalouden erityiset suojavarusteet voi vähentää.

Palkat ja niiden sivukulut

Metsätalouden veronalaisesta tulosta saa vähentää vieraille työntekijöille maksetut palkat, kustannusten korvaukset, työsuhteesta johtuvat vakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Puolisolle tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle omalle lapselle maksettua palkkaa ei saa vähentää. Sen sijaan omat ja perheenjäsenen metsätalouden pakolliset eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia.


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2023  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!